Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Wereldmama B.V.

Samenvatting

 1. Minimum-orderbedrag € 100,-
 2. Franco levering in Nederland vanaf € 500,- exclusief btw en verzendkosten.
 3. Franco levering in Europa vanaf € 750,- exclusief btw en verzendkosten.
 4. Levertijd 2 – 14 dagen of eerder indien voorradig.
 5. Verzending geschiedt als de order compleet is. Indien Koper een deelverzending wenst, zijn de verzendkosten (€ 6,95 excl. btw binnen Nederland) voor diens rekening (Artikel 5.2, 5.3 Levering).
 6. Facturering gebeurt per deelfactuur / verzonden producten.
 7. Betalingstermijn: binnen 10 dagen na ontvangst factuur (Artikel 12 Betaling).
 8. Betalingsvoorwaarden: 1e order vooruitbetalen; indien deelbetaling relevant: 50% betaling bij opdrachtbevestiging, 50% bij levering (Artikel 12 Betaling). 
 9. Samenwerking op basis van de advies retailprijzen, tenzij anders overlegd (Artikel 5.10 Levering 8.6, Eigendomsvoorbehoud).
 10. Koper kan beeldmateriaal van de producten downloaden via Brightmum.com / press / media.
 11. Levertijd gepersonaliseerde producten (Customizing): 4 maanden, vanaf akkoord definitief sample. Indien haalbaar is kortere levertijd mogelijk, evt. door levering via luchtvracht in plaats van scheepvracht. Meerkosten hiervoor zijn voor rekening van Koper (Artikel 6.4 Levertijd).  

Artikel 1.              Toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Brightmum / Wereldmama BV en een koper waarop Brightmum / Wereldmama BV zijn voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Brightmum / Wereldmama BV voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3 Inkoop en andere voorwaarden welke de koper van toepassing verklaart binden Brightmum / Wereldmama BV niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Brightmum / Wereldmama BV zijn aanvaard. Indien zowel Koper als Brightmum / Wereldmama BV leveringsvoorwaarden hanteren, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Brightmum / Wereldmama BV van toepassing op overeenkomsten tussen Brightmum / Wereldmama BV en Koper. Brightmum / Wereldmama BV wijst uitdrukkelijk de door de Koper van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.
1.4 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, kan slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, de overige voorwaarden blijven dan volledig van kracht.

Artikel 2.              Offertes/ prijslijsten

2.1 Offertes van Brightmum / Wereldmama BV zijn vrijblijvend (en vervallen uiterlijk 30 dagen na datum van de offerte).
2.2 In offertes en prijslijsten van Wereldmama genoemde levertijden, prijzen en andere door Brightmum / Wereldmama BV genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
2.3  Brightmum / Wereldmama BV kan niet aan haar offerte of prijslijst worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.4 Brightmum / Wereldmama BV is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2.5 Bij toezending van een prijslijst bestaat zijdens Brightmum / Wereldmama BV geen verplichting tot levering. De actuele prijzen staan vermeld op de site www.brightmum.com. Eventueel gestuurde prijslijsten zijn prijsindicaties, de werkelijk te betalen prijzen voor producten staan op de site bij de producten vermeld en zijn zichtbaar bij een bestelling.

Artikel 3.              Prijzen

3.1 De door Brightmum / Wereldmama BV opgegeven prijzen in prijslijsten en op de groothandel site (www.brightmum.com) zijn in Euro’s en exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Tevens gelden de advies retailprijzen als leidend voor Koper, tenzij anders overlegd. 

Artikel 4.              Overeenkomst

4.1 Bij plaatsingen van orders via de website www.brightmum.com komt de overeenkomst met Brightmum / Wereldmama BV eerst tot stand nadat Brightmum / Wereldmama BV via de mail de opdracht binnen 6 dagen na ontvangst heeft aanvaard: dit gebeurt door het zenden van een factuur (via de e-mail). De factuur geldt als definitieve orderbevestiging. De na het ingeven van de bestelling door Koper automatisch verstuurde ‘voorlopige orderbevestiging’ geldt niet als de formele bevestiging van de bestelling door Brightmum / Wereldmama BV. Het automatisch gegenereerde document wordt aan de Koper toegezonden ter verificatie van de door Koper ingegeven bestelling, die daarna door Brightmum / Wereldmama BV ter akkoord  in behandeling wordt genomen. De Koper ontvangt bij akkoord bevinding door Brightmum / Wereldmama BV een factuur die tevens de officiële orderbevestiging vormt.
4.2 Bij orderplaatsingen door de Koper via de mail of telefonisch, volgt er via de mail een voorlopige orderbevestiging dan wel een factuur (die geldt als orderbevestiging).
4.3 Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende en of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen binden Brightmum / Wereldmama BV slechts, indien deze afspraken/toezeggingen via de mail door Brightmum / Wereldmama BV zijn bevestigd.
4.4 Geen enkele overeenkomst met Brightmum / Wereldmama BV komt tot stand indien niet vaststaat dat de afnemer voldoende solvabel is. Brightmum / Wereldmama BV blijft gerechtigd in dat verband informatie over de afnemer in te winnen bij daartoe bestemde instellingen. Het staat Brightmum / Wereldmama BV vrij om iedere bestelling te weigeren in het geval twijfel bestaat over de solvabiliteit van de Koper.
4.5 Brightmum / Wereldmama BV is gerechtigd om bij- of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat aan de betalings- en overige verplichtingen zal worden voldaan.
4.6 Alle (koop)overeenkomsten komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Brightmum / Wereldmama BV door de Koper van de producten van Brightmum / Wereldmama BV plaatsvinden vanuit een locatie die past binnen het distributiebeleid van Wereldmama B.V.. Zo zijn bijvoorbeeld verkopen door Koper op marktplaatsen en/of vanuit locaties die naar hun aard en/ of ligging afbreuk doen aan het imago van Brightmum / Wereldmama BV en haar producten niet toegestaan, in welk geval Brightmum / Wereldmama BV het recht heeft de (koop) overeenkomst te ontbinden.
4.7 Koper dient Brightmum / Wereldmama BV altijd op de hoogte te stellen indien de producten van Brightmum / Wereldmama BV op een nieuw of ander adres van Koper dan wel nieuwe of andere manier worden verkocht dan tussen Brightmum / Wereldmama BV en Koper eerder werd overeengekomen.
4.8 Koper en Brightmum / Wereldmama BV komen bij het aangaan van een overeenkomst geen enkele exclusiviteit overeen. Het staat Brightmum / Wereldmama BV aldus vrij om haar producten en diensten op alle mogelijke wijzen aan te bieden en te vermarkten, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, door haar te hanteren webshopformules, beursverkopen dan wel via andere retailformules.

Artikel 5.              Levering

5.1 De bestelde producten worden binnen 7 (zeven) werkdagen met een uitloop naar 14 (veertien) werkdagen na definitieve orderbevestiging van de bestelling verzonden, tenzij tussen koper en Brightmum / Wereldmama BV een andere termijn is overeengekomen en/of beschikbare voorraad andere levertijd tot gevolg heeft (korter of langer). 
5.2. Brightmum / Wereldmama BV behoudt zich voorts het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.
5.3. Van de meeste producten is voldoende voorraad om binnen aangegeven levertijd te kunnen leveren. Als Brightmum / Wereldmama BV de bestelling in behandeling neemt en er blijkt toch iets niet voorradig te zijn, dan zal Brightmum / Wereldmama BV Koper per e-mail laten weten wanneer het weer leverbaar is. Indien de koper hier niet op wil wachten, kan het voorradig deel al worden gelverd tegen betaling van de verzendkosten (€ 6,95 excl btw binnen Nederland). Ook kan Koper ervoor kiezen dat het niet voorradige deel van de betaling wordt teruggestort, dan wel gecrediteerd op de factuur.
5.4 De producten zullen door Brightmum / Wereldmama BV worden bezorgd op dan wel ter bezorging worden verzonden naar het door de koper aangegeven adres dat wordt vermeld in de voorlopige orderbevestiging en nog eens wordt bevestigd op de factuur (definitieve orderbevestiging) bij afleveradres.
5.5 Koper is verplicht de producten op de overeengekomen (zie 5.4) plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Brightmum / Wereldmama BV (of een bezorgdienst) deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. Wereldmama is nooit aansprakelijk voor bij Koper ontstane kosten of schade in het geval Koper in gebreke is de op het door Koper gegeven afleveradres bezorgde producten in ontvangst te nemen.
5.6 Bestellingen worden bezorgd via de post. In Nederland gebeurt dit via PostNL en worden pakketten in beginsel twee keer aangeboden. Indien Koper niet aanwezig is, laat PostNL een afhaalbericht achter, en kan de bestelling (gedurende drie weken) door Koper bij het dichtstbijzijnde postkantoor opgehaald worden. Brightmum / Wereldmama BV is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig ophalen door Koper van de door Brightmum / Wereldmama BV geleverde producten.
5.7 In geval van overmacht die het leveren van producten of diensten (tijdelijk) onmogelijk maakt, is Brightmum / Wereldmama BV gerechtigd de levertijd van de goederen te verlengen. Indien de levering van producten onmogelijk is, is Brightmum / Wereldmama BV ontslagen uit haar verplichtingen jegens Koper. Koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade. Brightmum / Wereldmama BV zal Koper onverwijld schriftelijk de vertraging en de reden daarvan meedelen.
5.8 Vanaf het moment van levering is het geleverde voor rekening en risico van de afnemer.
5.9 Levering franco huis op één adres in Nederland vanaf een ordergrootte van 500 euro exclusief BTW en verzendkosten. Binnen Europa 750 euro.
5.10 Brightmum / Wereldmama BV behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan kredietwaardigheid van de koper of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen en indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet ten genoegen van Brightmum / Wereldmama BV wordt verschaft, de leveringen op te schorten of te weigeren.
5.11 Indien Koper onjuiste aflevergegevens noteert in de bestelling op www.brightmum.com, zijn de kosten voor het terughalen van de verkeerd geleverde producten dan wel de verloren gegane producten, voor rekening van Koper, waarbij Koper gehouden blijft alle door Brightmum / Wereldmama BV geleden schade aan Brightmum / Wereldmama BV te vergoeden. Brightmum / Wereldmama BV is in dat geval nooit gehouden eventueel vooruitbetaalde bedragen aan Koper te restitueren.

Artikel  6.             Levertijd

6.1. Alle door Brightmum / Wereldmama BV in aanbiedingen, offertes, bevestigingen en/of contracten opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale levertermijnen.
6.2. Na de definitieve bevestiging van de bestelling (factuur) wordt iedere bestelling binnen 7 (zeven) werkdagen met een uitloop naar 14 (veertien) werkdagen ter bezorging aangeboden bij PostNL. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag binnen Nederland. Mocht om een of andere reden aanbieding bij PostNL binnen 7 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt per e-mail contact opgenomen.
6.3. Brightmum / Wereldmama BV is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door haar Kopers of derden ten gevolge van het niet of te laat leveren van producten.    6.4 Levertijd gepersonaliseerde producten (Customizing): 4 maanden, vanaf akkoord definitief sample. Indien haalbaar is kortere levertijd mogelijk, evt. door levering via luchtvracht in plaats van scheepvracht. Meerkosten hiervoor zijn voor rekening van Koper. 

Artikel 7.              Ontbinding van overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Brightmum / Wereldmama BV en Koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: - Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Brightmum / Wereldmama BV omstandigheden blijken, bijvoorbeeld doch niet gelimiteerd tot het niet kunnen nakomen van de verplichten door Koper, op grond waarvan nakoming van de overeenkomst door Brightmum / Wereldmama BV niet kan worden gevergd: - Indien Brightmum / Wereldmama BV Koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie; - Indien Koper in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen op Koper van toepassing is verklaard of in het geval een beslag is gelegd op Koper’s vermogen dat niet binnen veertien dagen is opgeheven; - In genoemde gevallen is Brightmum / Wereldmama BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Brightmum / Wereldmama BV schadevergoeding te vorderen.

7.2. Indien zich bepaalde omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Brightmum / Wereldmama BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Brightmum / Wereldmama BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8.              Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle geleverde producten blijven volledig eigendom van Brightmum / Wereldmama BV tot het moment waarop het gehele verschuldigde bedrag voor de op het verkochte betrekking hebbende koopovereenkomst is betaald.
8.2 Door Brightmum / Wereldmama BV geleverde producten die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Tot die tijd worden de door Brightmum / Wereldmama BV geleverde producten door Koper separaat opgeslagen zodat altijd kenbaar is dat deze zaken door Brightmum / Wereldmama BV en geen andere partij zijn geleverd.
8.3 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.4 Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Brightmum / Wereldmama BV dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Brightmum / Wereldmama BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Brightmum / Wereldmama BV zich dan bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
8.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Brightmum / Wereldmama BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.6 Alle rechten van intellectuele (w.o. auteursrechten en merkenrechten) en industriële eigendom berusten bij Brightmum / Wereldmama BV. Dit betekent dat er aan de levering van Brightmum / Wereldmama BV producten geen verdere rechten zijn ontleend en Koper onder geen beding de producten mag kopiëren of in de uitverkoop mag doen. Tevens moet Koper zich houden aan de vaste verkoopprijzen van boeken.

8.7 Koper krijgt uitsluitend gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of in de wet nadrukkelijk worden toegekend, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen. Dit recht is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden en beperkt zich tot het gebruik van het geleverde product. Ieder ander of verdergaand recht van Koper, te denken aan verveelvoudiging van gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programma’s, websites is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brightmum / Wereldmama BV verboden.

Artikel 9.              Gebreken/Klachtentermijnen

9.1 Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
-of de juiste producten zijn geleverd;
-of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen door Koper is besteld en aan Koper door Brightmum / Wereldmama BV is bevestigd,
-of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
9.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Brightmum / Wereldmama BV te melden.
9.3 Niet zichtbare gebreken dient Koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Brightmum / Wereldmama BV.
9.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
9.5 Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Brightmum / Wereldmama BV worden geretourneerd.
9.6 Geleverde en geaccepteerde producten worden niet teruggenomen door Brightmum / Wereldmama BV. Indien al en uitsluitend schriftelijk, van deze bepaling wordt afgeweken dienen de producten franco te worden afgeleverd aan het door Brightmum / Wereldmama BV op te geven adres.

Artikel 10.            Aansprakelijkheid, vrijwaring en verjaring

10.1 Brightmum / Wereldmama BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken of storingen in de door haar geleverde producten, fouten in verstrekte afbeeldingen, tekeningen, specificaties, handleidingen, bedieningsvoorschriften enz. noch voor schade, inclusief incidentele of gevolgschade uit welke oorzaak en/of in welke vorm dan ook aan de zijde van koper of derden opgekomen, door de door Brightmum / Wereldmama BV geleverde producten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van Brightmum / Wereldmama BV.
10.2 De aansprakelijkheid van Brightmum / Wereldmama BV is beperkt tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Brightmum / Wereldmama BV in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
10.3 Alle rechtsvorderingen jegens Brightmum / Wereldmama BV, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar nadat de betreffende vordering/ aanspraak is ontstaan.
10.4 Koper vrijwaart Brightmum / Wereldmama BV tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst, tenzij Koper aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Brightmum / Wereldmama BV.

Artikel 11.            Garantie

11.1 Brightmum / Wereldmama BV garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.
11.2 Indien het product een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont, heeft Koper recht op herstel van de zaak. Brightmum / Wereldmama BV kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
11.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies of niet binnen de termijnen van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden aan Brightmum / Wereldmama BV is kenbaar gemaakt.

Artikel 12.            Betaling

12.1 Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum en op de door Brightmum / Wereldmama BV aangegeven wijze en in de factuur aangegeven valuta. Onverminderd het recht van Brightmum / Wereldmama BV bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen. De facturen worden digitaal gestuurd naar Koper.
12.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
12.3 Brightmum / Wereldmama BV is gerechtigd elke levering uit te stellen totdat zij betaling heeft ontvangen, niet alleen met de levering verband houdende koopsom, doch tevens van alle nog aan haar door Koper verschuldigde bedragen.
12.4 Indien Koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Brightmum / Wereldmama BV zonder enige ingebrekestelling het recht Koper over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per kalendermaand( of gedeelte daarvan) vanaf de factuurdatum gerekend, in rekening te brengen.
12.5 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de WSNP op Koper zullen de vorderingen van Brightmum / Wereldmama BV en de verplichtingen van Koper jegens Brightmum / Wereldmama BV onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.6 In die gevallen waar sprake is van speciale aanmaak en/of inkoop, worden de navolgende betalingsvoorwaarden gehanteerd: 50% bij opdrachtbevestiging, voor levering, 50% bij levering. Brightmum / Wereldmama BV behoudt zich het recht voor in deze gevallen leveringen op te schorten indien niet is voldaan aan de eerste betalingsverplichting.
12.7 Bij factuurbedragen voor reguliere orders van meer dan € 2.500,00 worden de navolgende betalingsvoorwaarden gehanteerd: 50% bij opdracht en 50% 14 dagen na levering. Brightmum / Wereldmama BV behoudt zich het recht voor in deze gevallen leveringen op te schorten indien niet is voldaan aan de eerste betalingsverplichting.
12.8 Koper betaalt in alle gevallen zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie of wegens een vermeend recht van reclame en zonder dat Koper zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

Artikel 13.            Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Brightmum / Wereldmama BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Brightmum / Wereldmama BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen, dan wel andere werkonderbrekingen bij het verzendhuis van Brightmum / Wereldmama BV (waaraan de inpak- en leveringsactiviteiten zijn uitbesteed) waarop Brightmum / Wereldmama BV geen invloed heeft.
13.2 Indien sprake is van een overmacht situatie worden de leverings- en andere verplichtingen van Wereldmama opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Brightmum / Wereldmama BV niet mogelijk is en langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
13.3. Indien Brightmum / Wereldmama BV bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14.            Niet nakoming

14.1 Indien een koper enige verplichting, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt alsmede in geval van faillissementsaanvragen, faillissement, aangevraagde dan welk verkregen surseance van betaling, toepassing verklaring van de WSNP ten aanzien van Koper of stillegging c.q. liquidatie van het bedrijf van de koper, heeft Brightmum / Wereldmama BV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten.
14.2 In geval een van de in het eerste lid genoemde omstandigheden zich voordoet, zullen alle vorderingen van Brightmum / Wereldmama BV op Koper terstond ten volle opeisbaar zijn en zal Brightmum / Wereldmama BV het recht hebben ook alle andere overeenkomsten met koper op te schorten of te ontbinden.

Artikel 15.            Afwijkende bedingingen

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Brightmum / Wereldmama BV schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 16.            Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Brightmum / Wereldmama BV en Koper is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake deze overeenkomst en de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.